WANCHAI OUTSTANDING STUDENTS

Date: 31/07/2023

WANCHAI OUTSTANDING STUDENTS

3A

MA RUOWEN

3A

KETTNER LUKAS

5B

WAN BERG

5S

WONG KWAN LONG